půjčovna

button

Výsledky jarního grantového řízení 2016


V roce 2016 přijímá NČHF žádosti pouze v termínu 31. 3., podzimní uzávěrka nebude vyhlášena (netýká se žádostí KPH).

* * *

NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND
vypisuje grantové řízení k získání příspěvku NČHF
 

na vydávání hudebního periodika v roce 2016.

s uzávěrkou 15. 1. 2016.

Do grantového řízení jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře Žádost o příspěvek NČHF”,
doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh je součástí formuláře).


NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND

vypisuje s uzávěrkou 31. 3. 2016

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ
k získání příspěvku NČHF na následující projekty:

OBOR SKLADATELSKÝ:

  • Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století.

Podíl minimálně 80% programu (počet titulů v rámci celého projektu).

OBOR INTERPRETAČNÍ:

  • Podpora studia v zahraničí pro studenty českých hudebních vysokých škol nebo jejich absolventy
    do 30 let věku (klasická hudba)

Příspěvek je určen na následující akademický rok. Podmínkou přijetí návrhu je mimo jiné doklad
o umístění na prestižní mezinárodní soutěži v uplynulých dvou letech, doklad o přijetí ke studiu na hudební škole v zahraničí nebo doklad o chystaném či probíhajícím přijímacím řízení, vyjádření současného (posledního) pedagoga hlavního oboru nebo zástupce školy, program studia v zahraničí, specializace (alespoň rámcově), případně jméno a specializace budoucího pedagoga hlavního oboru.

OBOR MUZIKOLOGIE:

  • Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře

K žádosti je mimo povinných příloh dle formuláře třeba připojit ucelenou ukázku textu (1 kapitolu)
a podrobnou osnovu práce.

  • Zpracování hudebního fondu (archivu, pozůstalosti) osob či institucí (katalog, prameny)

 

Osoby či instituce, jichž se projekty budou týkat, musí být významné z hlediska české hudební kultury jakékoli historické epochy.

OBOR HUDBY POPULÁRNÍ, JAZZOVÉ A PŘÍBUZNÝCH ŽÁNRŮ:

  • Realizace CD s archivními nahrávkami, které mapují historii české a moravské hudby

Podmínkou přijetí návrhu je předložení nahrávky a podrobný popis jejího původu.

  • Podpora koncertů nebo koncertních cyklů, které se zaměřují na menšinové hudební žánry

 

NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND

vypisuje v roce 2016 pouze s uzávěrkou 31. 3.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
k získání příspěvku NČHF

K projednání v rámci běžného výběrového řízení jsou přijímány žádosti, které nevyhovují zadání nebo podmínkám grantového řízení.

Do grantového i výběrového řízení NČHF jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře „Žádost
o příspěvek Nadace Český hudební fond“
, doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh
je součástí formuláře). U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.
                                                                                                                     

UPOZORNĚNÍ:
Zachovávejte prosím stanovený formát formuláře (počet stránek).
Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod. Ponechte ji jako volné listy, ev. sepnuté svorkou.