Podmínky

Podmínky výběrového řízení k udílení studijních prémií Nadace Český hudební fond

I.

1.  Nadace Český hudební fond (dále jen NČHF) vypisuje k 31. 3. 2023 výběrové řízení se záměrem poskytnout
v akademickém (školním) roce 2023/2024 až 12 studijních prémií v oborech skladba, interpretace soudobé české hudby a hudební věda studentkám a studentům vysokých a středních škol v ČR do 30 let věku, tzn. narozeným v roce 1994 a mladším.

2.  Na dobu jednoho akademického roku budou studentkám a studentům vysokých hudebních škol uděleny prémie po Kč 15.000,splatné ve 2 splátkách po Kč 7.500. Studentkám a studentům středních hudebních škol budou poskytnuty prémie po Kč 10.000,splatné ve 2 splátkách po Kč 5.000.

II.

K účasti na výběrovém řízení je nutno se přihlásit na předepsaném formuláři žádosti o studijní prémii NČHF.

Nezbytnou součástí přihlášky je doporučení školy, která se tím zároveň zavazuje, že studentce či studentovi určí konzultanta (nejlépe pedagog hlavního oboru či vedoucí diplomové práce).

III.

Přihláška musí splňovat následující podmínky:

1.  Studentka či student se musí prokázat výborným prospěchem v hlavním oboru a přihlášku doplnit posudkem vypracovaným profesorem hlavního oboru či vedoucím příslušného univerzitního ústavu.

2.  Závazný studijní plán musí obsahovat:

a)  interpretační obory:

seznam a minutáž děl českých skladatelů vytvořených po roce 1960, plánovaných k nastudování v daném akademickém roce, v příloze dvě nahrávky s ukázkou interpretačního výkonu žadatele z posledních 2 let (soudobá hudba a starší stylové období, jedna skladba přednesového a jedna technického charakteru).

Preferována bude spolupráce se studentem – skladatelem.

b) obor skladba:

seznam a minutáž připravovaných kompozic, v příloze 2 ukázky (partitury, nahrávky) skladeb, které dokládají dosavadní tvorbu žadatele. Preferována bude spolupráce se studentem – interpretem.

c)  hudební věda:

projekt diplomové práce (bakalářské, magisterské) či disertační práce, zaměřené na problematiku české hudby po roce 1945. Projekt musí obsahovat formulaci tématu, zdůvodnění jeho významu a stručný nástin metodologického přístupu k problematice. Součástí projektu musí být také seznam základní odborné literatury vztahující se k tématu, povinnou přílohou pak je stručný životopis diplomanta včetně dosavadních publikačních a dalších odborných aktivit. Součástí projektu musí být rovněž doporučení vedoucího diplomové práce. V této kategorii jsou přípustné práce studentů hudební vědy i dalších oborů vysokoškolského studia, pokud má práce zřetelně muzikologický charakter (např. diplomové práce studentů hudební výchovy, hudebně teoretické diplomové práce studentů vysokých hudebních škol apod.).

3.  Studentkám či studentům interpretačních oborů může NČHF před uzavřením smlouvy o studijní prémii doporučit k nastudování a provedení další soudobé české skladby.

4.  Za splnění podmínek rozhodujících pro přiznání prémie bude pokládáno vytvoření kompozic (obor skladba), nastudování a provedení děl české hudby daného období (obory interpretační) a vytvoření a úspěšné obhájení diplomové práce (obor hudební věda).

IV.

2.  Studijní prémie je vyplácena ve 2 splátkách v akademickém (školním) roce takto: 1. splátka na podkladě předložení průběžné zprávy konzultanta (v měsíci lednu daného roku), 2. splátka poté, co bylo doloženo splnění podmínek daných smlouvou.

3.  Studentka či student oboru skladby předloží vytvořené kompozice (případně i jejich nahrávky) a zprávu konzultanta s ukončením daného školního roku, nejpozději k 30. červnu.

4.  Studentka či student interpretačních oborů upozorní Nadaci ČHF včas na koncerty s provedením skladeb nastudovaných v rámci smlouvy o udělení prémie, předloží tištěný program koncertu, kde bude uveden(a) jako stipendista Nadace Český hudební fond, zprávu konzultanta a svůj interpretační výkon doloží nahrávkou (stačí informativní amatérská nahrávka), a to s ukončením daného školního roku, nejpozději k 30. červnu.

5.  V kategorii muzikologických prací předloží NČHF student jeden exemplář obhájené diplomové práce nejpozději k 30. září. Tento exemplář bude studentovi vrácen po zhodnocení odbornou komisí nejpozději
do konce kalendářního roku.

6.  Studentka či studentje dále povinen(na) NČHF neprodleně oznámit všechny změny skutečností, které byly rozhodující pro udělení prémie. Po zvážení takových změn rozhodne NČHF o výplatě další splátky, nebo vrácení již přijaté prémie.

Přesunout se na začátek