Pokyny k vyúčtování

Vyúčtování nadačního příspěvku či grantu musí obsahovat:

  1. údaj o celkových skutečných nákladech na projekt (ev. i o příjmech)
  2. informaci o konkrétním použití poskytnutého příspěvku
  3. kopie účetních dokladů dokumentujících použití poskytnuté částky – faktura či smlouva a doklad
    o úhradě (výdajový doklad, bankovní výpis). V případě velkého množství dokladů (např. u honorářů, poštovného apod.) postačí jejich soupis uvedením čísla daňového dokladu
  4. ukázku tiskových materiálů s uveřejněním loga NČHF, nebo jiným způsobem uvedené informace o poskytnutí nadačního příspěvku

Případně stručnou zprávu o projektu (u příspěvku na zahraniční studia je zpráva povinná!) a další přílohy podle podmínek uzavřené smlouvy (CD, publikace …).

Přesunout se na začátek