Termíny a pokyny k žádostem

Nadace Český hudební fond poskytuje v souladu se svým posláním příspěvky právnickým a fyzickým osobám, které jsou činné v oblasti české hudební kultury.

Udělení jakéhokoli druhu nadačního příspěvku se řídí pravidly a podmínkami vypracovanými správní radou nadace. Každá řádně doručená žádost o příspěvek prochází výběrovým řízením, které se koná v předem stanovených a zveřejněných termínech.

NČHF přijímá žádosti o příspěvek obvykle:

k 15. lednu grantové řízení – vydávání hudebního periodika v daném roce.

Termín a podmínky tohoto grantového řízení zveřejňuje nadace v listopadu předešlého roku na svých webových stránkách;

k 31. březnu

1. grantové řízení;

2. výběrové řízení,

do nějž jsou přijímány žádosti, které nevyhovují zadání nebo podmínkám grantového řízení.

Termín těchto řízení a okruhy a podmínky grantového řízení jsou zveřejňovány počátkem února daného roku na webových stránkách nadace.

V březnové uzávěrce jsou obvykle vyhlašovány tyto grantové okruhy..

Aktuální vyhlášení grantového či výběrového řízení naleznete zde.

Výsledky konkursního řízení obdrží žadatelé nejpozději do dvou měsíců od uzávěrky.

Stanovení pravidel upravujících podmínky pro poskytování příspěvku NČHF je ve výhradní kompetenci správní rady. Tato pravidla se vztahují jak na fyzické, tak na právnické osoby.

Za žádost o poskytnutí příspěvku jsou považovány a do výběrového a grantového řízení jsou přijímány pouze řádně a čitelně vyplněné formuláře žádosti NČHF, součástí formuláře jsou citované podmínky a soupis obligatorních příloh. K jiným formám žádostí nebude při rozhodování přihlíženo.

Výjimku tvoří žádosti Kruhů přátel hudby, u nichž vyplnění velkého formuláře žádosti není nutné, nejedná-li se o nový KPH. Termíny podání žádostí jsou k 30. 9. a 20. 11.

Žádaným způsobem vyplněné a podepsané či příslušně potvrzené formuláře musejí být doručeny do sídla Nadace Český hudební fond, Besední 3, 118 00 Praha l osobně do data vyhlášené uzávěrky výběrového či grantového řízení, nebo poštou. U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka

Žádosti podané po stanovených termínech nebudou přijaty, stejně tak žádosti podané po ukončení projektu.

K žádosti je dále třeba souběžně zaslat i prostřednictvím e-mailu (nadace@nchf.cz) textové přílohy typu popis projektu, dramaturgie, programy koncertů, podmínky soutěží, seznam členů poroty apod., a to jako dokument word, a rozpočet projektu jako tabulku excel nebo word.

Přesunout se na začátek