Podmínky poskytování nadačního příspěvku

Podmínky pro poskytování příspěvku Nadace Český hudební fond

I. Všeobecná ustanovení

1.  Nadace Český hudební fond (dále jen nadace) poskytuje v souladu se svým posláním finanční prostředky určené pro:

a)  podporu aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné;

b)  zajištění materiálních podmínek realizace nových hudebních děl, interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích, edičních a pořadatelských počinů;

c)  poskytování grantů, studijních prémií a nadačních příspěvků pro mladé a začínající autory, interprety
a hudební vědce a příspěvků na náklady spojené s rozšířením jejich odborných znalostí v zahraničí.

2.  Předkladateli projektů a žadateli o příspěvek nadace mohou být fyzické i právnické osoby, které se
v odůvodněných případech prokáží příslušným živnostenským oprávněním (fyzické osoby) a obligatorně pak dokladem o registraci právní subjektivity (právnické osoby).

3.  Příspěvky jsou poskytovány účelově a podmínky jejich použití a řádného vyúčtování upravuje příslušná smlouva uzavřená mezi nadací a žadatelem.

4.  Předložené projekty a žádosti posuzuje a o výši poskytovaného příspěvku rozhoduje správní rada nadace na podkladě návrhu správní radou pověřeného odborného grémia.

II. Nadační příspěvky

Nadace Český hudební fond poskytuje dva druhy nadačních příspěvků:

1.  Příspěvky udělované prostřednictvím grantového řízení, vyhlašovaného každoročně s uzávěrkami podání žádostí

k 15. 1. (vydávání hudebních periodik)

a k 31. 3. běžného roku.

U tohoto typu příspěvku může být výjimečně stanovena uzávěrka i k jinému datu. Účelem grantového řízení je podpora konkrétních projektů v oblasti skladatelské, interpretační a muzikologické.

Pro každou oblast jsou vypisovány tematické okruhy a přesné podmínky. Prioritou je podpora soudobé české hudby, za niž je považována tvorba vzniklá od druhé poloviny 20. století do současnosti.

2.  Příspěvky udělované prostřednictvím výběrového řízení,vyhlašovaného každoročně s uzávěrkou podání žádostí

k 31. 3. běžného roku.

Účelem výběrového řízení je podpora takových hudebních aktivit, jejichž význam je nepochybný
a nezastupitelný: hudební festivaly, interpretační a skladatelské soutěže a kursy, koncertní cykly, středoškolské a vysokoškolské studium hudby aj. 

Do výběrového řízení již nejsou přijímány projekty, na které bylo v daném roce vypsáno zvláštní grantové řízení.

Pravidla a podmínky poskytování uvedených příspěvků jsou veřejně vyhlašovány (v odborném tisku a na internetových stránkách NČHF).

Žadatel se stává účastníkem výběrového nebo grantového řízení vypsaného nadací podáním písemné žádosti
o příspěvek na příslušném formuláři. Neúplné žádosti a žádosti podané po stanovených termínech nebudou přijaty, stejně tak žádosti podané po ukončení projektu. Zaslané žádosti se žadatelům nevracejí.

Přijímány jsou pouze čitelně vyplněné formuláře nadace doplněné o požadované přílohy.

NČHF nepřispívá na:  – finančně mimořádně náročné projekty

(rozsáhlé festivaly, velkoryse koncipované mezinárodní soutěže, zahraniční
 koncertní turné sborů či orchestrů, nákladné vydavatelské projekty apod.)

– žádosti osobního či lokálního rázu 

(koupě nástroje, busty, pomníky aj.) – neposkytuje finanční půjčky.

Přesunout se na začátek