Obecně

Nadace Český hudební fond v dnešní podobě je výsledkem složitého transformačního procesu zahájeného
v roce 1990 na půdě tehdejšího Českého hudebního fondu, jednoho ze šesti tzv. kulturních fondů působících v Československu od svého založení v roce 1954. Vznik Nadace Český hudební fond umožnil zákon
č. 318/1993 Sb., který upravil právní postavení kulturních fondů jejich převedením na nadace. Nadace ČHF byla úředně zaregistrována 24. února 1994 a v souladu s uvedeným zákonem převzala všechen movitý
a nemovitý majetek zřizovatele Českého hudebního fondu. Takto ustavená nadace pak byla v roce 1998 zaregistrována v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech Krajským obchodním soudem v Praze a je vedena Městským soudem v Praze v oddílu N, číslo vložky 2, v rejstříku nadací
a nadačních fondů. Uvedený zákon byl s účinností od 1. 7. 2002 novelizován (zákon 210/2002 Sb.).
Od prvního ledna 2014 se Nadace ČHF řídí novým občanským zákoníkem (NOZ), jehož nedílnou součástí jsou rovněž nové legislativní podmínky týkající se nadací a nadačních fondů.

Statut  nadace definuje její hlavní cíle těmito slovy: „Nadace je institucí, jejímž posláním je podpora rozvoje české hudební kultury. Touto podporou se rozumí poskytování nadačních příspěvků třetím osobám formou veřejně vyhlašovaných grantových programů“.

V roce 1999 se NČHF zapojila do aktivit okruhu oněch nadací, jejichž vizí je fungující občanská společnost, a stala se členem Fora dárců

Asociace nadací, přijímajíc za své Principy etického chování nadací, vypracované Fórem dárců.   

Zdrojem prostředků k poskytování nadačních příspěvků je nadační jistina, neboli to, co nový občanský zákoník (NOZ) definuje jako souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů, zapsaných v nadačním rejstříku:

Nadační jistina NČHF a její vývoj
(v celých tisících Kč, stav k 31. 12. běžného roku)

Druh nadační jistiny1998200620102015201720182019
budovy a pozemky74 20498 20598 205102 150102 15098 84798 847
bankovní vklad85 000
pořizovací hodnota podílových
listů spol. PIONEER
66 57266 57266 57266 572
pořizovací hodnota cenných
papírů spravovaných ČSOB
62 11062 11058 1650
pořizovací hodnota podílových
listů Conseq Investment Management
    48 165116 540116 540
pořizovací hodnota
podílových listů ZPF Investments
    10 00011 50011 500
CELKEM159 204226 887226 887226 887226 887226 887226 887

Výnosů z majetku nadace správní rada na základě výběrových řízení používá pro:

a)  podporu aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné (skladatelské a interpretační soutěže, tvůrčí dílny, hudební školství, koncertní činnost Kruhů přátel hudby);

b)  zajištění materiálních podmínek realizace nových hudebních děl, interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích, edičních a pořadatelských počinů;

c)  poskytování grantů, studijních prémií a nadačních příspěvků pro mladé a začínající autory, interprety
a hudební vědce a příspěvků na náklady spojené s rozšířením jejich odborných znalostí v zahraničí.

Výsledky výběrových řízení jsou každoročně publikovány ve výročních zprávách nadace.

Přesunout se na začátek