Obecně

Nadace Český hudební fond v dnešní podobě je výsledkem složitého transformačního procesu zahájeného
v roce 1990 na půdě tehdejšího Českého hudebního fondu, jednoho ze šesti tzv. kulturních fondů působících v Československu od svého založení v roce 1954. Vznik Nadace Český hudební fond umožnil zákon
č. 318/1993 Sb., který upravil právní postavení kulturních fondů jejich převedením na nadace. Nadace ČHF byla úředně zaregistrována 24. února 1994 a v souladu s uvedeným zákonem převzala všechen movitý
a nemovitý majetek zřizovatele Českého hudebního fondu. Takto ustavená nadace pak byla v roce 1998 zaregistrována v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech Krajským obchodním soudem v Praze a je vedena Městským soudem v Praze v oddílu N, číslo vložky 2, v rejstříku nadací
a nadačních fondů. Uvedený zákon byl s účinností od 1. 7. 2002 novelizován (zákon 210/2002 Sb.).
Od prvního ledna 2014 se Nadace ČHF řídí novým občanským zákoníkem (NOZ), jehož nedílnou součástí jsou rovněž nové legislativní podmínky týkající se nadací a nadačních fondů.

Statut  nadace definuje její hlavní cíle těmito slovy: „Nadace je institucí, jejímž posláním je podpora rozvoje české hudební kultury. Touto podporou se rozumí poskytování nadačních příspěvků třetím osobám formou veřejně vyhlašovaných grantových programů“.

V roce 1999 se NČHF zapojila do aktivit okruhu oněch nadací, jejichž vizí je fungující občanská společnost, a stala se členem Fora dárců

Asociace nadací, přijímajíc za své Principy etického chování nadací, vypracované Fórem dárců.   

Zdrojem prostředků k poskytování nadačních příspěvků je nadační jistina, neboli to, co nový občanský zákoník (NOZ) definuje jako souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů, zapsaných v nadačním rejstříku.

Výnosů z majetku nadace správní rada na základě výběrových řízení používá pro:

a)  podporu aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné (skladatelské a interpretační soutěže, tvůrčí dílny, hudební školství, koncertní činnost Kruhů přátel hudby);

b)  zajištění materiálních podmínek realizace nových hudebních děl, interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích, edičních a pořadatelských počinů;

c)  poskytování grantů, studijních prémií a nadačních příspěvků pro mladé a začínající autory, interprety
a hudební vědce a příspěvků na náklady spojené s rozšířením jejich odborných znalostí v zahraničí.

Výsledky výběrových řízení jsou každoročně publikovány ve výročních zprávách nadace.

Přesunout se na začátek