Aktuální grantové či výběrové řízení

Nadace Český hudební fond
vypisuje k 31. 3. 2024 (resp. k 2. 4. 2024)

1. GRANTOVÉ ŘÍZENÍ
2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ K UDĚLENÍ STUDIJNÍCH PRÉMIÍ

1. GRANTOVÉ ŘÍZENÍ

Grantové řízení se vypisuje k získání příspěvku na následující projekty:

Obor skladatelský:

  • Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století.

Minimálně 80% programu (počet titulů v rámci celého projektu).

Obor interpretační:

  • Podpora studia v zahraničí pro studenty českých hudebních vysokých škol nebo jejich absolventy
    do 30 let věku (klasická hudba)

Příspěvek je určen na následující akademický rok. Podmínkou přijetí návrhu je mimo jiné doklad
o umístění na prestižní mezinárodní soutěži v uplynulých dvou letech, doklad o přijetí ke studiu na hudební škole v zahraničí nebo doklad o chystaném či probíhajícím přijímacím řízení, vyjádření současného (posledního) pedagoga hlavního oboru nebo zástupce školy, program studia v zahraničí, specializace (alespoň rámcově), případně jméno a specializace budoucího pedagoga hlavního oboru. V žádosti musí být uveden roční rozpočet nákladů (v Kč).

Obor muzikologie:

  • Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře

K žádosti je mimo povinných příloh dle formuláře třeba připojit ucelenou ukázku textu (1 kapitolu)
a podrobnou osnovu práce.

  • Zpracování hudebního fondu (archivu, pozůstalosti) osob či institucí (katalog, prameny)

Osoby či instituce, jichž se projekty budou týkat, musí být významné z hlediska české hudební kultury jakékoli historické epochy.

Obor hudby populární, jazzové a příbuzných žánrů:

  • Realizace CD s archivními nahrávkami, které mapují historii české a moravské hudby

Podmínkou přijetí návrhu je předložení nahrávky a podrobný popis jejího původu.

  • Podpora koncertů nebo koncertních cyklů, které se zaměřují na menšinové hudební žánry

2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V rámci výběrového řízení jsou hodnoceny žádosti, které neodpovídají zadání vyhlášeného grantového řízení nebo nesplňují jeho podmínky.

Do grantového i výběrového řízení NČHF jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formulářeŽádost o příspěvek Nadace Český hudební fond, doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh je součástí formuláře).

Žádost je možné doručit osobně do data uzávěrky, nebo poštou. U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.

Neúplné žádosti a žádosti podané po stanovených termínech nebudou přijaty, stejně tak žádosti podané po ukončení projektu.

SOUBĚŽNĚ s písemnou žádostí zašlete prostřednictvím e-mailu (nadace@nchf.cz) textové přílohy typu popis projektu, dramaturgie, programy koncertů, podmínky soutěží, seznam členů poroty apod. (ev. i formulář žádosti) jako dokument word, a rozpočet projektu jako tabulku excel nebo word.

UPOZORNĚNÍ:
Zachovávejte prosím stanovený formát formuláře (počet stránek).
Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod.

3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ K UDĚLENÍ STUDIJNÍCH PRÉMIÍ

studentkám a studentům vysokých a středních škol v ČR do 30 let věku v oborech skladba, interpretace soudobé české hudby a hudební věda.

Udělení studijních prémií se řídí zvláštními podmínkami. Žádosti se podávají prostřednictvím příslušné školy a na zvláštním formuláři.

Podepsaný originál žádosti je třeba doručit buď osobně do data uzávěrky, nebo jej zaslat poštou. U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.

Pozn.: pro žádosti pořadatelů koncertů Kruhů přátel hudby, platí uzávěrky 30. 9. a 20. 11. 2024.


Přesunout se na začátek