Aktuální grantové či výběrové řízení

Nadace Český hudební fond vypisuje v roce 2020 pouze k 31. 3.

1. GRANTOVÉ ŘÍZENÍ

k získání příspěvku na následující projekty:

Obor skladatelský:

·      Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století.

Podíl minimálně 80% programu (počet titulů v rámci celého projektu).

Obor interpretační:

·      Podpora studia v zahraničí pro studenty českých hudebních vysokých škol nebo jejich absolventy
do 30 let věku (klasická hudba)

Příspěvek je určen na následující akademický rok. Podmínkou přijetí návrhu je mimo jiné doklad
o umístění na prestižní mezinárodní soutěži v uplynulých dvou letech, doklad o přijetí ke studiu na hudební škole v zahraničí nebo doklad o chystaném či probíhajícím přijímacím řízení, vyjádření současného (posledního) pedagoga hlavního oboru nebo zástupce školy, program studia v zahraničí, specializace (alespoň rámcově), případně jméno a specializace budoucího pedagoga hlavního oboru. V žádosti musí být uveden roční rozpočet nákladů (v Kč).

Obor muzikologie:

·      Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře

K žádosti je mimo povinných příloh dle formuláře třeba připojit ucelenou ukázku textu (1 kapitolu)
a podrobnou osnovu práce.

·      Zpracování hudebního fondu (archivu, pozůstalosti) osob či institucí (katalog, prameny)

Osoby či instituce, jichž se projekty budou týkat, musí být významné z hlediska české hudební kultury jakékoli historické epochy.

Obor hudby populární, jazzové a příbuzných žánrů

·      Realizace CD s archivními nahrávkami, které mapují historii české a moravské hudby

Podmínkou přijetí návrhu je předložení nahrávky a podrobný popis jejího původu.

·      Podpora koncertů nebo koncertních cyklů, které se zaměřují na menšinové hudební žánry

2. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V rámci výběrového řízení jsou hodnoceny žádosti, které neodpovídají zadání vyhlášeného grantového řízení nebo nesplňují jeho podmínky.

Do grantového i výběrového řízení NČHF jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře Žádost
o příspěvek Nadace Český hudební fond
, doplněné o příslušnépřílohy (soupis obligatorních příloh
je součástí formuláře).

Žádost lze doručit osobně do data uzávěrky, nebo poštou. U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.

UPOZORNĚNÍ:

Zachovávejte prosím stanovený formát formuláře (počet stránek).

Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod.

3. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ K UDĚLENÍ STUDIJNÍCH PRÉMIÍ

studentkám a studentům vysokých a středních škol v ČR do 30 let věku v oborech skladba, interpretace soudobé české hudby a hudební věda.

Žádosti o studijní prémie se podávají prostřednictvím příslušné školy a na zvláštním formuláři.

V podzimním termínu již nebudou žádosti o příspěvek přijímány

s výjimkou žádostí Kruhů přátel hudby, pro které platí uzávěrky 30. 9. a 20. 11. 2020

Přesunout se na začátek