Statut

Nadace Český hudební fond
(IČO 613 813 90)
(aktuální znění k 19. 9. 2018)
zapsané v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu N, číslo vložky 2.
Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Název nadace: Nadace Český hudební fond (dále jen nadace).
 2. Sídlo nadace: Praha 1, Besední č. 3, 118 00 Praha 1.
 3. Nadace je členem Fóra dárců – Asociace nadací a při své činnosti se řídí „Principy etického chování nadací“ přijatými Fórem dárců.
 4. Zakladatel nadace: Český hudební fond, IČ 00215813, Besední 3, Praha 1
  Článek II.
  Účel nadace
  Nadace je institucí, jejímž posláním a účelem je podpora rozvoje a šíření české hudební kultury. Touto podporou se rozumí poskytování nadačních příspěvků třetím osobám formou veřejně vyhlašovaných grantových programů. Nadace je v souladu se svým posláním zakladatelem Hudebního informačního střediska, o. p. s. a Českého hudebního fondu, o. p. s.
  Článek III.
  Zdroje nadace a způsob použití prostředků nadace
 5. Majetkem nadace je nadační jistina a ostatní majetek nadace. K naplňování svých cílů používá nadace výnosů z nadační jistiny a ostatního majetku tvořeného peněžními prostředky, cennými papíry, věcmi nemovitými i movitými, jakož i majetkovými právy, právy autorskými a jinými majetkovými hodnotami.
 6. Nakládání s majetkem nadace a tedy i udělování nadačních příspěvků je výhradně v kompetenci správní rady nadace (dále viz čl. VI. statutu), která se při svém rozhodování řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Rozhodování o použití majetku nadace podřizuje správní rada zákonné podmínce trvalosti nadační jistiny, požadavku každoročního zhodnocování všeho majetku nadace a poslání nadace.
 7. Jediný zakladatel – Český hudební fond, IČ 00215813, Besední 3, Praha 1, vložil do nadace celou nadační jistinu. Správcem vkladů byl určen jediný zakladatel.
 8. Výše nadačního kapitálu činí 226.886.800,- Kč.
  Nadační jistina je tvořena:
  a) peněžitým majetkem:
  Kč 116.540.212,- uložených na účtu u CONSEQ Investment Management, a.s., se sídlem Burzovní palác, Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, na základě Smluv o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů č. 4150415820 a 4790000102.
  Kč 11.500.000,- uložených na účtu ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Praha 4, Krč, PSČ 140 00, IČ 24252654, na základě Smlouvy o vydání a odkupu podílových listů obsažené v Žádosti o registraci podílníka vydání podílových listů č. 146988.
  b) nepeněžitým majetkem v podobě nemovitostí:
 • pozemek č. parc. 324 o výměře 945 m2 (zastavěná plocha) jehož součástí je dům čp. 487 – jiná stavba v katastrálním území Malá Strana, zapsaných na LV č. 152 pro obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Jaroslava Kašpara. ze dne 10. 1. 1998, č. znaleckého posudku č. 977 – 1/98,
 • pozemek č. parc. 1377 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 610 m2, jehož součástí je budova čp. 2487 – jiná stavba, část obce Smíchov, kat. úz. Smíchov, obec Praha, dále pozemek č. parc. 1378 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 509 m2, jehož součástí je budova č.p. 2486 – jiná stavba, část obce Smíchov, kat. úz. Smíchov, obec Praha, vše zapsáno na LV č. 3037 pro obec Praha, katastrální území Smíchov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Jaroslava Kašpara ze dne 10. 1. 1998, č. znaleckého posudku 977 – 1/98,
 • pozemek č. parc. 644/2 o výměře 134 m2 (zastavěná plocha), jehož součástí je dům čp. 1833 – rodinný dům v Ostravě – Hulvákách a pozemek č. parc. 1311 o výměře 234 m2 (zastavěná plocha), jehož součástí je dům čp. 1113 – jiná stavba v Ostravě – Hulvákách, pozemek č. parc. 396/33 o výměře 65 m2 (zahrada), pozemek č. parc. 396/44 o výměře 32 m2 (zahrada) v katastrálním území Zábřeh-Hulváky, zapsaných na LV č. 187 pro obec Ostrava, katastrální území Zábřeh-Hulváky u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezký kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Jaroslava Kašpara ze dne 10. 1. 1998, č. znaleckého posudku 977 – 1/98,
 • pozemek st. č. parc. 109 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 947 m2, jehož součástí je dům č.p. 6 – stavba ubytovacího zařízení, dále pozemek st. č. parc. 171 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 284 m2, jehož součástí je objekt obč. vyb. bez č.p./č.e., dále pozemek st.č. parc. 313 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 75 m2, jehož součástí je objekt obč. vyb. bez č.p./č.e., dále pozemek st. č. parc. 372 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 30 m2, dále pozemek č. parc. 787/20 (ostatní plocha) o výměře 1130 m2, dále pozemek č. parc. 806/1 (trvalý travní porost) o výměře 21424 m2, dále pozemek č. parc. 806/12 (trvalý travní porost) o výměře 8890 m2, dále pozemek č. parc. 806/13 (ostatní plocha) o výměře 884 m2, dále pozemek č. parc. 806/14 (trvalý travní porost) o výměře 118 m2, a pozemek č.parc. 806/15 (trvalý travní porost) výměře 1450 m2, v kat. území Špindlerův Mlýn, č. kat. území 763098, obec Špindlerův Mlýn (č. obce 579742), vše zapsáno na LV č. 234 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Jaroslava Kašpara z 21. 12. 2003, č. znaleckého posudku 557-96-2003.
  Celková hodnota nemovitostí tvořících součást nadační jistiny nadace činí Kč 98.846.588,-.
 1. Výnosů z nadační jistiny a ostatního majetku používá nadace v souladu s čl. II statutu k podpoře takových hudebních aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za nezastupitelné. Žadatelé o podporu se po splnění nutných formálních podmínek (viz čl. IV a V Statutu) stávají účastníky grantového řízení veřejně vyhlášeného (tisk, internet) pro obor skladatelský, interpretační a muzikologický ve všech hudebních žánrech.
 2. Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu nadace a o nákladech na její správu. Celkové roční náklady související se správou nadace k 31. prosinci běžného roku nesmí převýšit 20% nadační jistiny.
  Článek IV.
  Podmínky pro poskytování nadačního příspěvku
 3. Žadatelé o nadační příspěvek se stávají účastníky výběrového nebo grantového řízení na základě žádosti podané ke stanoveným termínům na příslušném formuláři. Žádosti podané po stanovených termínech nejsou přijaty. Každý poskytnutý příspěvek musí být řádně vyúčtován. Výsledky řízení obdrží žadatelé do dvou měsíců od uzávěrky.
 4. Žádosti musejí obsahovat tyto základní náležitosti:
  a) u fyzických osob: jméno a adresu žadatele, telefonické spojení, rodné číslo, zaměstnání, škola apod.;
  b) u právnických osob: plný název, adresu, registraci právnické osoby, bankovní spojení, telefonické spojení, identifikační číslo;
  c) podrobné zdůvodnění žádosti, resp. název a podrobný popis projektu. V případě projektu: termín a místo konání, jméno zpracovatele projektu a jméno osoby, která za projekt zodpovídá. V případě studijního pobytu, účasti na soutěži, interpretačním kursu aj.: název a adresu místa pobytu, časový rozvrh, doporučení, pozvání apod.;
  d) požadovanou výši individuální podpory či dotace na projekt;
  e) rozpočet předpokládaných výdajů, v případě projektu pak celkový rozpočet, tzn. podrobný rozpis nákladů na jednotlivé nákladové položky (nájemné, cestovné, honoráře apod.) a plánované tržby (z prodeje vstupenek, propagačních materiálů apod.);
  f) předpokládané finanční zajištění: z vlastních zdrojů, sponzorský příspěvek (s uvedením donátora a výše jeho příspěvku) apod.
 5. O udělení nadačního příspěvku rozhoduje výlučně správní rada. Posouzením odborných otázek souvisejících s rozhodováním o udělení nadačního příspěvku může správní rada pověřit příslušné poradní grémium.
 6. Všechny druhy nadačního příspěvku jsou účelově vázány podmínkami stanovenými tímto statutem. Fyzická či právnická osoba, které byl příspěvek poskytnut, je povinna jej použít v souladu s těmito podmínkami a smlouvou uzavřenou s Nadací. Kdo použije nadační příspěvek v rozporu s ujednanými podmínkami, vrátí jej nadaci jako bezdůvodné obohacení.
 7. O všech udělených nadačních příspěvcích je veřejnost informována výroční zprávou nadace.
  Článek V.
  Orgány nadace
  Orgány nadace jsou:
  a) správní rada;
  b) dozorčí rada;
  c) ředitel.
  Článek VI. Správní rada
 8. Statutárním orgánem nadace je správní rada, která má šest členů. Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace.
 9. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, která je plně svéprávná, není k nadaci v pracovněprávním či obdobném vztahu a není členem dozorčí rady nadace.
 10. Členem správní rady nadace nemůže být fyzická osoba, která by se v průběhu jejího působení ve správní radě stala příjemcem finančních prostředků sloužících k plnění cílů nadace. Člen správní rady nadace nesmí být v průběhu svého působení ve správní radě členem statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, která je příjemcem příspěvku nadace.
 11. Funkční období členů správní rady je tříleté.
 12. Člen správní rady může být zvolen opakovaně. Člen správní rady je volen správní radou.
 13. Zanikne-li členovi správní rady členství před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada nového člena do tří měsíců.
 14. Členství ve správní radě zaniká
  a) uplynutím funkčního období;
  b) úmrtím;
  c) odstoupením z funkce na základě písemné rezignace;
  d) odvoláním v případě, že se člen správní rady více než 3x v roce nezúčastnil jejího zasedání;
  e) odvoláním z důvodů prokazatelného konfliktu zájmů;
  f) odvoláním v případě závažného či opakovaného porušení nadační listiny a statutu, nebo porušení zákona způsobem zjevně narušujícím pověst nadace,.
  Pro odvolání člena správní rady je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Správní rada v takovém případě kooptuje nového člena.
 15. Do výlučné působnosti správní rady nadace patří:
  a) vydat statut nadace a rozhodovat o jeho změnách;
  b) vydat vnitřní organizační předpisy nadace;
  c) schvalovat rozpočet na kalendářní rok a jeho změny;
  d) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření nadace;
  e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady, rozhodovat o jejich odvolání v souladu s článkem VI odst. 6 statutu nadace; f) v případě potřeby zřizovat odborná poradní grémia a jmenovat jejich členy;
  g) jmenovat a odvolávat ředitele nadace a stanovovat jeho plat;
  h) stanovit odměny za výkon funkce člena správní a dozorčí rady nadace;
  i) rozhodovat o sloučení nadace;
  j) rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu;
  k) rozhodovat o změně věcné skladby nadačního kapitálu v souladu s cíli nadace;
  l) rozhodovat o udělení nadačních příspěvků;
  m) jmenovat správní a dozorčí rady Nadací zřízených obecně prospěšných společností.
 16. Správní radu svolává a zasedání řídí její předseda. Požádá-li alespoň třetina jejích členů o mimořádné zasedání, je povinností předsedy zasedání svolat.
 17. První zasedání nově zvolené správní rady svolává ředitel nadace a řídí je až do okamžiku, kdy správní rada zvolí svého předsedu a místopředsedu.
 18. Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Člen správní rady, který se nemůže jednání zúčastnit, může ke stanovenému problému jednání doručit předsedovi správní rady své písemné stanovisko, popřípadě písemně zmocnit jiného člena k hlasování.
 19. V neodkladných záležitostech může předseda správní rady a ředitel zajistit rozhodnutí per rollam.
 20. O zasedáních správní rady včetně rozhodnutí per rollam se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předseda nebo místopředseda (příp. ten, kdo řídil schůzi) a ředitel nadace.
 21. Správní rada může odvolat předsedu nebo místopředsedu, avšak jejich členství ve správní radě zůstává zachováno. Odvolaný předseda nebo místopředseda pokračuje ve výkonu funkce až do volby svého nástupce, pokud rada nerozhodne jinak.
 22. Ve věcech vyžadujících hlasování rozhoduje správní rada prostou většinou hlasů přítomných členů. Hlasovací právo členů správní rady je rovné, avšak při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 23. Za nadaci jednají jednotliví členové správní rady, a to nejméně dva společně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu nadace připojí svůj podpis dva členové správní rady.
  Článek VII.
  Dozorčí rada
 24. Kontrolním a revizním orgánem nadace je dozorčí rada, která má tři členy.
 25. Členy dozorčí rady volí správní rada nadace.
 26. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Člen dozorčí rady může být zvolen opakovaně.
 27. Dozorčí rada nadace:
  a) kontroluje vedení účetních knih a jiných dokladů;
  b) přezkoumává účetní uzávěrku a výroční zprávu;
  c) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s nadační listinou i statutem;
  d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění;
  e) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků;
  f) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti.
 28. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí její činnost a zasedání.
 29. O zasedání dozorčí rady se pořizují písemné zápisy podepsané jejím předsedou. Jejich obsah projedná správní rada na svém nejbližším zasedání.
 30. Členové dozorčí rady mají právo účasti na jednání správní rady nadace, kde jim musí být uděleno slovo, požádají-li o ně.
 31. Dozorčí rada má právo svolat mimořádné jednání správní rady, vyžadují-li si to zájmy nadace, pokud tak ovšem neučiní předseda správní rady
 32. Dozorčí rada je oprávněna podat správní radě návrh na odvolání ředitele nadace.
  Článek VIII.
  Ředitel nadace
 33. Výkonným orgánem nadace je ředitel, který jedná jménem nadace ve všech věcech, kdy byl k jednání zmocněn na základě statutu nadace, nebo rozhodnutím správní rady nadace. Ředitel řídí provozní kancelář nadace. Ředitel nadace podepisuje za nadaci tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadace připojí svůj podpis.
 34. Ředitel zejména:
  a) odpovídá za realizaci usnesení správní rady;
  b) připravuje jednání správní rady;
  c) zúčastňuje se s hlasem poradním zasedání správní rady;
  d) stanoví vnitřní organizační strukturu kanceláře nadace;
  e) řídí, koordinuje a kontroluje činnost nadace v majetkové, ekonomické a personální oblasti;
  f) předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření nadace, zpracovává roční účetní závěrku za předchozí rok, předkládá správní radě návrh výroční zprávy a návrh finančního plánu na kalendářní rok;
  g) v souladu s usneseními správní rady uzavírá a vypovídá smlouvy zejména v oblasti pracovně právní, občansko právní a obchodně právní;
  h) připravuje pro správní radu (či jí jmenované poradní grémium) podklady pro konkursní řízení na poskytnutí nadačního příspěvku.
 35. Ve svých pravomocích je ředitel omezen pouze ve statutu vyjmenovanými pravomocemi správní rady.
 36. Za svoji činnost odpovídá ředitel podle obecně závazných předpisů.
 37. Ředitel nadace je plně odpovědný za správu nadačního kapitálu a v souvislosti s touto funkcí má s Nadací podepsánu příslušnou dohodu o hmotné odpovědnosti.
 38. Správní rada odvolá ředitele v případě, že:
  a) byl zbaven svéprávnosti nebo jeho svéprávnost byla omezena;
  b) není schopen pro nemoc funkci vykonávat;
  c) byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce ředitele nebo pro úmyslný trestný čin;
  d) vyjádří-li mu nedůvěru 2/3 počtu členů správní rady.
  Článek IX.
  Výroční zpráva
 39. Nadace vydává výroční zprávu o činnosti a hospodaření nejpozději do konce I. pololetí následujícího roku, kterou v souladu se zákonem ukládá u Městského soudu. Zpráva je pro potřeby veřejnosti uložena v kanceláři nadace a zveřejněna na jejích internetových stránkách.
 40. Výroční zpráva obsahuje podrobný přehled o činnosti nadace za uplynulý kalendářní rok a její zhodnocení.
 41. Součástí výroční zprávy je:
  a) roční účetní závěrka a výrok auditora;
  b) přehled majetku nadace;
  c) údaje o použití majetku nadace;
  d) přehled darů, jež byly Nadaci poskytnuty;
  e) přehled příspěvků, jež nadace poskytla fyzickým a právnickým osobám.
  Článek X.
  Zrušení a zánik nadace
  Nadace může zaniknout pouze tehdy a takovým způsobem, jak určuje zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění.
  Článek XI.
  Přechodná a závěrečná ustanovení
  Statut byl schválen správní radou nadace dne 19.9.2018. Tímto dnem se ruší všechna předchozí znění statutu.
  Miroslav Drozd
  ředitel NČHF
Přesunout se na začátek